Habu Yoshiharu

羽生善治

Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (100 moves)
55th Meijin-sen, Game 1, 10 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (80 moves)
55th Meijin-sen, Game 2, 26 1997
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (70 moves)
55th Meijin-sen, Game 3, 7 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (103 moves)
55th Meijin-sen, Game 4, 19 1997
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (103 moves)
55th Meijin-sen, Game 5, 29 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (125 moves)
55th Meijin-sen, Game 6, 10 1997
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
38th Oi-sen, Game 1, 8 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (111 moves)
38th Oi-sen, Game 2, 23 1997
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (129 moves)
38th Oi-sen, Game 3, 5 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
38th Oi-sen, Game 4, 18 1997
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (111 moves)
38th Oi-sen, Game 5, 28 1997
Habu Yoshiharu vs Shima Akira (112 moves)
45th Oza-sen, Game 1, 3 1997
Shima Akira vs Habu Yoshiharu (107 moves)
45th Oza-sen, Game 2, 12 1997
Habu Yoshiharu vs Shima Akira (126 moves)
45th Oza-sen, September 26th 1997, 26 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
47th Osho-sen, Game 1, 8 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (107 moves)
47th Osho-sen, Game 2, 19 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (81 moves)
47th Osho-sen, Game 3, 29 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (99 moves)
47th Osho-sen, Game 4, 9 1998
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (128 moves)
23rd Kio-sen, February 14th 1998, 14 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (178 moves)
47th Osho-sen, Game 5, 18 1998
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (84 moves)
23rd Kio-sen, Replay Game 2, 24 1998
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (81 moves)
23rd Kio-sen, Game 2, 24 1998
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (140 moves)
23rd Kio-sen, Game 3, 14 1998
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (106 moves)
23rd Kio-sen, Game 4, 20 1998
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (99 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 1, 2 1998
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (118 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 2, 16 1998
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (113 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 3, 1 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (129 moves)
39th Oi-sen, Game 1, 16 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (142 moves)
39th Oi-sen, Game 2, 30 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (158 moves)
39th Oi-sen, Game 3, 6 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (74 moves)
39th Oi-sen, Game 4, 17 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (92 moves)
39th Oi-sen, Game 5, 27 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
39th Oi-sen, Game 6, 3 1998
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (123 moves)
46th Oza-sen, Game 1, 10 1998
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (182 moves)
11th Ryu-o challenger match, Game 3, 14 1998 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (104 moves)
46th Oza-sen, Game 2, 21 1998
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (128 moves)
46th Oza-sen, Game 3, 30 1998
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (125 moves)
46th Oza-sen, Game 4, 6 1998
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (93 moves)
46th Oza-sen, Game 5, 23 1998
Habu Yoshiharu vs Morishita Taku (63 moves)
48th Osho-sen, Game 1, 11 1999
Morishita Taku vs Habu Yoshiharu (177 moves)
48th Osho-sen, Game 2, 20 1999
Habu Yoshiharu vs Morishita Taku (136 moves)
48th Osho-sen, Game 3, 27 1999
Morishita Taku vs Habu Yoshiharu (103 moves)
48th Osho-sen, Game 4, 9 1999
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (116 moves)
24th Kio-sen, Game 1, 13 1999
Habu Yoshiharu vs Morishita Taku (110 moves)
48th Osho-sen, Game 5, 23 1999
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (135 moves)
24th Kio-sen, Game 2, 27 1999
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
24th Kio-sen, Game 3, 8 1999
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (95 moves)
40th Oi-sen, Game 1, 13 1999
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (74 moves)
40th Oi-sen, Game 2, 22 1999
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (67 moves)
40th Oi-sen, Game 3, 5 1999
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (106 moves)
40th Oi-sen, Game 4, 17 1999
Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa (104 moves)
47th Oza-sen, Game 1, 3 1999
Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu (118 moves)
47th Oza-sen, Game 2, 20 1999
Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa (134 moves)
47th Oza-sen, Game 3, 29 1999
Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu (71 moves)
47th Oza-sen, Game 4, 8 1999
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
49th Osho-sen, Game 1, 8 2000 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (106 moves)
49th Osho-sen, Game 2, 17 2000 (Aigakari)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (118 moves)
49th Osho-sen, Game 3, 26 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (122 moves)
49th Osho-sen, Game 4, 8 2000 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (124 moves)
25th Kio-sen, Game 1, 12 2000 (White Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (62 moves)
25th Kio-sen, Game 2, 20 2000
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (108 moves)
25th Kio-sen, Game 3, 11 2000 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (129 moves)
25th Kio-sen, Game 4, 21 2000 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (114 moves)
71st Kisei-sen, Game 1, 9 2000 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (99 moves)
71st Kisei-sen, Game 2, 24 2000 (White Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (133 moves)
71st Kisei-sen, Game 3, 6 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (84 moves)
41st Oi-sen, Game 1, 10 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (103 moves)
71st Kisei-sen, Game 4, 18 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (110 moves)
41st Oi-sen, Game 2, 26 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (91 moves)
71st Kisei-sen, Game 5, 31 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (126 moves)
41st Oi-sen, Game 4, 2 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (118 moves)
41st Oi-sen, Game 3, 8 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (117 moves)
48th Oza-sen, Game 1, 29 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (114 moves)
41st Oi-sen, Game 5, 4 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (136 moves)
48th Oza-sen, Game 2, 8 2000 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (72 moves)
41st Oi-sen, Game 6, 13 2000
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (117 moves)
48th Oza-sen, Replay Game 3, 21 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (74 moves)
48th Oza-sen, Game 3, 21 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (115 moves)
41st Oi-sen, Game 7, 25 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (117 moves)
48th Oza-sen, Game 4, 4 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (157 moves)
48th Oza-sen, Game 5, 13 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (80 moves)
13th Ryu-O sen, Game 1, 19 2000 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (135 moves)
13th Ryu-O sen, Game 2, 1 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (137 moves)
13th Ryu-O sen, Game 3, 15 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (139 moves)
13th Ryu-O sen, Game 4, 23 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (75 moves)
13th Ryu-O sen, Game 5, 5 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (130 moves)
13th Ryu-O sen, Game 6, 14 2000
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (102 moves)
13th Ryu-O sen, Game 7, 25 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (121 moves)
50th Osho-sen, Game 1, 9 2001 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (130 moves)
50th Osho-sen, Game 2, 18 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (178 moves)
50th Osho-sen, Game 3, 29 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (161 moves)
50th Osho-sen, Game 4, 8 2001
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (146 moves)
26th Kio-sen, Game 1, 14 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (139 moves)
50th Osho-sen, Game 5, 19 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (156 moves)
26th Kio-sen, Game 2, 24 2001 (Shikenbisha Anaguma)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (140 moves)
26th Kio-sen, Game 3, 5 2001 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (139 moves)
26th Kio-sen, Game 4, 19 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (106 moves)
72nd Kisei-sen, Game 1, 16 2001
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (104 moves)
72nd Kisei-sen, Game 2, 26 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (160 moves)
72nd Kisei-sen, Game 3, 6 2001 (White Kakugawari)
Yashiki Nobuyuki vs Habu Yoshiharu (85 moves)
42nd Oi-sen, Game 1, 17 2001 (Yagura)
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (117 moves)
72nd Kisei-sen, Game 4, 23 2001 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki (108 moves)
42nd Oi-sen, Game 2, 31 2001 (Yokofudori Yamazaki style)
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (200 moves)
72nd Kisei-sen, Game 5, 6 2001 (Chuza Yokofudori)
Yashiki Nobuyuki vs Habu Yoshiharu (119 moves)
42nd Oi-sen, Game 3, 9 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Yashiki Nobuyuki (185 moves)
42nd Oi-sen, Game 4, 20 2001 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (171 moves)
49th Oza-sen, Game 1, 5 2001 (Shikenbisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (108 moves)
49th Oza-sen, Game 2, 21 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (137 moves)
49th Oza-sen, Game 3, 5 2001 (Shikenbisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (109 moves)
49th Oza-sen, Game 4, 11 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (114 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 1, 16 2001
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (136 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 2, 31 2001
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (82 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 3, 7 2001
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (112 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 4, 20 2001
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (110 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 5, 29 2001
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (134 moves)
51st Osho-sen, Game 1, 16 2002 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (125 moves)
51st Osho-sen, Game 2, 25 2002 (Hineribisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (176 moves)
27th Kio-sen, Game 1, 3 2002 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (125 moves)
51st Osho-sen, Game 3, 12 2002 (Gokigen Nakabisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (118 moves)
27th Kio-sen, Game 2, 16 2002 (Yagura)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (171 moves)
51st Osho-sen, Game 4, 20 2002 (Yokofudori Yamazaki style)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (156 moves)
27th Kio-sen, Game 3, 25 2002
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (172 moves)
51st Osho-sen, Game 5, 4 2002 (Hineribisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (122 moves)
27th Kio-sen, Game 4, 8 2002 (Kakugawari Koshikakegin)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (169 moves)
51st Osho-sen, Game 6, 11 2002
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (105 moves)
43rd Oi-sen, Game 1, 12 2002 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (145 moves)
43rd Oi-sen, Game 2, 23 2002 (Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (147 moves)
43rd Oi-sen, Game 3, 6 2002 (Yagura)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (143 moves)
43rd Oi-sen, Game 4, 19 2002 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (55 moves)
43rd Oi-sen, Game 5, 28 2002
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (161 moves)
43rd Oi-sen, Replay Game 5, 28 2002
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
50th Oza-sen, Game 1, 18 2002 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (74 moves)
50th Oza-sen, Game 2, 1 2002
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (101 moves)
50th Oza-sen, Game 3, 9 2002
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (64 moves)
15th Ryu-O sen, Game 1, 23 2002 (Nakabisha)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (64 moves)
15th Ryu-O sen, Replay Game 1, 24 2002 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (68 moves)
15th Ryu-O sen, 2nd Replay Game 1, 6 2002 (Chuza Yokofudori)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (101 moves)
15th Ryu-O sen, Game 2, 20 2002
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (89 moves)
15th Ryu-O sen, Game 3, 28 2002 (Chuza Yokofudori)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (258 moves)
15th Ryu-O sen, Game 4, 9 2002
Habu Yoshiharu vs Abe Takashi (85 moves)
15th Ryu-O sen, Game 5, 18 2002 (Yokofudori Yamazaki style)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (107 moves)
15th Ryu-O sen, Game 6, 26 2002 (Yagura)
Abe Takashi vs Habu Yoshiharu (121 moves)
15th Ryu-O sen, Game 7, 7 2003 (Yagura)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (95 moves)
52nd Osho-sen, Game 1, 15 2003 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (110 moves)
52nd Osho-sen, Game 2, 23 2003 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (136 moves)
52nd Osho-sen, Game 3, 28 2003 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa (112 moves)
28th Kio-sen, Game 1, 1 2003 (Chuza Yokofudori)
Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu (87 moves)
28th Kio-sen, Game 2, 8 2003 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (104 moves)
52nd Osho-sen, Game 4, 12 2003 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa (125 moves)
28th Kio-sen, Game 3, 21 2003 (Chuza Yokofudori)
Maruyama Tadahisa vs Habu Yoshiharu (131 moves)
28th Kio-sen, Game 4, 5 2003 (White Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Maruyama Tadahisa (63 moves)
28th Kio-sen, Game 5, 20 2003 (Chuza Yokofudori)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (93 moves)
61st Meijin-sen, Game 1, 17 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (114 moves)
61st Meijin-sen, Game 2, 24 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (71 moves)
61st Meijin-sen, Game 3, 7 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (71 moves)
61st Meijin-sen, Game 4, 19 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (83 moves)
61st Meijin-sen, Replay Game 4, 19 2003
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (135 moves)
44th Oi-sen, Game 1, 15 2003 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (118 moves)
44th Oi-sen, Game 2, 29 2003 (Climbing Silver)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (151 moves)
44th Oi-sen, Game 3, 6 2003
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (173 moves)
44th Oi-sen, Game 4, 26 2003
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (96 moves)
51st Oza-sen, Game 1, 2 2003 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (127 moves)
44th Oi-sen, Game 5, 8 2003
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (76 moves)
51st Oza-sen, Game 2, 12 2003 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (127 moves)
51st Oza-sen, Game 3, 25 2003
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (99 moves)
51st Oza-sen, Game 4, 7 2003
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (134 moves)
51st Oza-sen, Replay Game 4, 7 2003
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (129 moves)
51st Oza-sen, Game 5, 15 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (131 moves)
16th Ryu-O sen, Game 1, 21 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (104 moves)
16th Ryu-O sen, Game 2, 4 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (95 moves)
16th Ryu-O sen, Game 3, 12 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (122 moves)
16th Ryu-O sen, Game 4, 26 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (66 moves)
53rd Osho-sen, Game 1, 14 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (90 moves)
53rd Osho-sen, Game 2, 29 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (93 moves)
53rd Osho-sen, Replay Game 2, 30 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (139 moves)
53rd Osho-sen, Game 3, 18 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (94 moves)
53rd Osho-sen, Game 4, 25 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (119 moves)
53rd Osho-sen, Game 5, 8 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
53rd Osho-sen, Game 6, 15 2004
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (160 moves)
22nd Asahi Open, Game 1, 7 2004 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (86 moves)
62nd Meijin-sen, Game 1, 13 2004
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (100 moves)
22nd Asahi Open, Game 2, 20 2004 (Chuza Yokofudori)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (92 moves)
62nd Meijin-sen, Game 2, 26 2004
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (109 moves)
22nd Asahi Open, Game 3, 30 2004
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (145 moves)
22nd Asahi Open, Game 4, 7 2004 (Kakugawari with one tempo loss)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (90 moves)
62nd Meijin-sen, Game 3, 12 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (103 moves)
62nd Meijin-sen, Game 4, 19 2004
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (155 moves)
22nd Asahi Open, Game 5, 25 2004 (Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (145 moves)
62nd Meijin-sen, Game 5, 3 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (95 moves)
62nd Meijin-sen, Game 6, 10 2004
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (139 moves)
45th Oi-sen, Game 1, 16 2004 (Quick Ishida Attack)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (84 moves)
45th Oi-sen, Game 2, 27 2004
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (98 moves)
45th Oi-sen, Game 3, 4 2004
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (102 moves)
45th Oi-sen, Game 4, 25 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (76 moves)
52nd Oza-sen, Game 1, 2 2004 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (127 moves)
45th Oi-sen, Game 5, 7 2004 (Kakugawari with one tempo loss)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (135 moves)
52nd Oza-sen, Game 2, 14 2004 (Nakabisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (122 moves)
52nd Oza-sen, Game 3, 5 2004 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (105 moves)
52nd Oza-sen, Game 4, 13 2004 (Chuza Yokofudori)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (155 moves)
54th Osho-sen, Game 1, 11 2005 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (95 moves)
54th Osho-sen, Game 2, 18 2005 (Sangenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (83 moves)
54th Osho-sen, Game 3, 27 2005 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (87 moves)
30th Kio-sen, Game 1, 4 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (86 moves)
54th Osho-sen, Game 4, 9 2005 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (110 moves)
30th Kio-sen, Game 2, 19 2005
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (116 moves)
30th Kio-sen, Game 3, 25 2005
Habu Yoshiharu vs Yamasaki Takayuki (96 moves)
23rd Asahi Open, Game 1, 7 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (108 moves)
63rd Meijin-sen, Game 1, 12 2005
Yamasaki Takayuki vs Habu Yoshiharu (147 moves)
23rd Asahi Open, Game 2, 19 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (108 moves)
63rd Meijin-sen, Game 2, 25 2005
Habu Yoshiharu vs Yamasaki Takayuki (92 moves)
23rd Asahi Open, Game 3, 4 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (155 moves)
63rd Meijin-sen, Game 3, 12 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (88 moves)
63rd Meijin-sen, Game 4, 23 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (70 moves)
63rd Meijin-sen, Game 5, 2 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (120 moves)
76th Kisei-sen, Game 1, 11 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (129 moves)
63rd Meijin-sen, Game 6, 14 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (88 moves)
76th Kisei-sen, Game 2, 20 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
63rd Meijin-sen, Game 7, 23 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (89 moves)
76th Kisei-sen, Game 3, 5 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (156 moves)
46th Oi-sen, Game 1, 13 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
76th Kisei-sen, Game 4, 18 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (75 moves)
46th Oi-sen, Game 2, 21 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (89 moves)
76th Kisei-sen, Game 5, 26 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
46th Oi-sen, Game 3, 2 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (114 moves)
46th Oi-sen, Game 4, 24 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (166 moves)
53rd Oza-sen, Replay Game 1, 1 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (75 moves)
53rd Oza-sen, Game 1, 1 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (134 moves)
46th Oi-sen, Game 5, 5 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (136 moves)
46th Oi-sen, Game 6, 12 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (144 moves)
53rd Oza-sen, September 16th 2005, 16 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (117 moves)
46th Oi-sen, Game 7, 21 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (135 moves)
53rd Oza-sen, Game 3, 1 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (144 moves)
55th Osho-sen, Game 1, 12 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (187 moves)
55th Osho-sen, Game 2, 19 2006 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (68 moves)
55th Osho-sen, Game 3, 26 2006 (Double Side-Pawn Picker)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (167 moves)
31st Kio-sen, February 4th 2006, 4 2006 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (132 moves)
31st Kio-sen, Game 2, 11 2006 (Shikenbisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (166 moves)
55th Osho-sen, Game 4, 14 2006 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (109 moves)
55th Osho-sen, Game 5, 22 2006 (Nakabisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (140 moves)
31st Kio-sen, Game 3, 26 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (124 moves)
55th Osho-sen, Game 6, 6 2006
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (118 moves)
31st Kio-sen, Game 4, 11 2006 (Kakugawari)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (99 moves)
55th Osho-sen, Game 7, 21 2006 (Yonenaga quick attack)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (136 moves)
24th Asahi Open, Game 1, 4 2006
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (130 moves)
24th Asahi Open, Game 2, 19 2006
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (64 moves)
24th Asahi Open, Game 3, 4 2006
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (127 moves)
24th Asahi Open, Game 4, 15 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (93 moves)
47th Oi-sen, Game 1, 12 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
47th Oi-sen, Game 2, 27 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (124 moves)
47th Oi-sen, Game 3, 3 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (113 moves)
47th Oi-sen, Game 4, 22 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (147 moves)
47th Oi-sen, Game 5, 30 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (145 moves)
54th Oza-sen, Game 1, 7 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (130 moves)
47th Oi-sen, Game 6, 12 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (104 moves)
54th Oza-sen, Game 2, 16 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (131 moves)
54th Oza-sen, Game 3, 27 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (70 moves)
56th Osho-sen, Game 1, 11 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (69 moves)
56th Osho-sen, Replay Game 1, 12 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
56th Osho-sen, Game 2, 18 2007
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
56th Osho-sen, Game 3, 24 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (124 moves)
56th Osho-sen, Game 4, 7 2007
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (208 moves)
56th Osho-sen, Game 5, 15 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (100 moves)
56th Osho-sen, Game 6, 6 2007
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (106 moves)
56th Osho-sen, Replay game 6, 7 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
56th Osho-sen, Game 7, 19 2007
Habu Yoshiharu vs Akutsu Chikara (94 moves)
25th Asahi Open, Game 1, 5 2007
Akutsu Chikara vs Habu Yoshiharu (72 moves)
25th Asahi Open, Game 2, 19 2007
Habu Yoshiharu vs Akutsu Chikara (94 moves)
25th Asahi Open, Game 3, 30 2007
Akutsu Chikara vs Habu Yoshiharu (97 moves)
25th Asahi Open, Game 4, 14 2007
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (141 moves)
48th Oi-sen, Game 1, 10 2007 (Yagura)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (128 moves)
48th Oi-sen, Game 2, 24 2007 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (124 moves)
48th Oi-sen, Game 3, 31 2007 (Yagura)
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (126 moves)
48th Oi-sen, Game 4, 8 2007 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (88 moves)
48th Oi-sen, Game 5, 29 2007 (Yagura)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (105 moves)
55th Oza-sen, Game 1, 6 2007
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (95 moves)
48th Oi-sen, Game 6, 10 2007 (Nakabisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (126 moves)
55th Oza-sen, Game 2, 22 2007
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (116 moves)
48th Oi-sen, Game 7, 25 2007 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (111 moves)
55th Oza-sen, Game 3, 3 2007
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (128 moves)
57th Osho-sen, Game 1, 17 2008 (Quick Ishida Attack)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (94 moves)
57th Osho-sen, Game 2, 24 2008 (Gokigen Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (112 moves)
57th Osho-sen, Game 3, 6 2008 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (188 moves)
33rd Kio-sen, Game 1, 13 2008
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (114 moves)
57th Osho-sen, Game 4, 19 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (134 moves)
33rd Kio-sen, Game 2, 23 2008
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (113 moves)
57th Osho-sen, Game 5, 27 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (72 moves)
33rd Kio-sen, Game 3, 8 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (128 moves)
33rd Kio-sen, Game 4, 19 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (120 moves)
33rd Kio-sen, Game 5, 28 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (131 moves)
66th Meijin-sen, Game 1, 8 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (112 moves)
66th Meijin-sen, Game 2, 22 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (165 moves)
66th Meijin-sen, Game 3, 8 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (96 moves)
66th Meijin-sen, Game 4, 20 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
66th Meijin-sen, Game 5, 5 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (115 moves)
79th Kisei-sen, Game 1, 11 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (106 moves)
66th Meijin-sen, Game 6, 16 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (100 moves)
79th Kisei-sen, Game 2, 21 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (92 moves)
79th Kisei-sen, Game 3, 2 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (91 moves)
79th Kisei-sen, Game 4, 8 2008
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (98 moves)
49th Oi-sen, Game 1, 14 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
79th Kisei-sen, Game 5, 18 2008
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (110 moves)
49th Oi-sen, Game 2, 23 2008
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (123 moves)
49th Oi-sen, Game 3, 31 2008
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (124 moves)
49th Oi-sen, Game 4, 6 2008
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (98 moves)
49th Oi-sen, Game 5, 26 2008
Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki (90 moves)
56th Oza-sen, Game 1, 5 2008
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (153 moves)
49th Oi-sen, Game 6, 9 2008
Kimura Kazuki vs Habu Yoshiharu (123 moves)
56th Oza-sen, Game 2, 17 2008
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (101 moves)
49th Oi-sen, Game 7, 25 2008
Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki (172 moves)
56th Oza-sen, Game 3, 30 2008
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (93 moves)
21st Ryu-O sen, Game 1, 18 2008
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (132 moves)
21st Ryu-O sen, Game 2, 30 2008
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (87 moves)
21st Ryu-O sen, Game 3, 13 2008
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (137 moves)
21st Ryu-O sen, Game 4, 26 2008
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (118 moves)
21st Ryu-O sen, Game 5, 4 2008
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (71 moves)
21st Ryu-O sen, Game 6, 10 2008
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (141 moves)
21st Ryu-O sen, Game 7, 17 2008
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (141 moves)
58th Osho-sen, Game 1, 17 2009
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (107 moves)
58th Osho-sen, Game 2, 28 2009
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (143 moves)
58th Osho-sen, Game 3, 10 2009
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (108 moves)
58th Osho-sen, Game 4, 18 2009
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (88 moves)
58th Osho-sen, Game 5, 24 2009
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (100 moves)
58th Osho-sen, Game 6, 11 2009
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (111 moves)
58th Osho-sen, Game 7, 25 2009
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (159 moves)
67th Meijin-sen, Game 1, 9 2009
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (153 moves)
67th Meijin-sen, Game 2, 21 2009
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (121 moves)
67th Meijin-sen, Game 3, 7 2009
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (87 moves)
67th Meijin-sen, Game 4, 20 2009
Goda Masataka vs Habu Yoshiharu (138 moves)
67th Meijin-sen, Game 5, 2 2009
Kimura Kazuki vs Habu Yoshiharu (143 moves)
80th Kisei-sen, Game 1, 9 2009
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (132 moves)
67th Meijin-sen, Game 6, 15 2009
Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki (99 moves)
80th Kisei-sen, Game 2, 19 2009
Habu Yoshiharu vs Goda Masataka (82 moves)
67th Meijin-sen, Game 7, 23 2009
Kimura Kazuki vs Habu Yoshiharu (156 moves)
80th Kisei-sen, Game 3, 27 2009
Habu Yoshiharu vs Kimura Kazuki (120 moves)
80th Kisei-sen, Game 4, 9 2009
Kimura Kazuki vs Habu Yoshiharu (107 moves)
80th Kisei-sen, Game 5, 17 2009
Yamasaki Takayuki vs Habu Yoshiharu (123 moves)
57th Oza-sen, Game 1, 4 2009
Habu Yoshiharu vs Yamasaki Takayuki (90 moves)
57th Oza-sen, Game 2, 16 2009
Yamasaki Takayuki vs Habu Yoshiharu (79 moves)
57th Oza-sen, Game 3, 25 2009
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (118 moves)
59th Osho-sen, Game 1, 15 2010 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (124 moves)
59th Osho-sen, Game 2, 28 2010 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (142 moves)
59th Osho-sen, Game 3, 10 2010 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (75 moves)
59th Osho-sen, Game 4, 17 2010
Kubo Toshiaki vs Habu Yoshiharu (117 moves)
59th Osho-sen, Game 5, 10 2010
Habu Yoshiharu vs Kubo Toshiaki (83 moves)
59th Osho-sen, Game 6, 16 2010
Miura Hiroyuki vs Habu Yoshiharu (103 moves)
68th Meijin-sen, Game 1, 8 2010
Habu Yoshiharu vs Miura Hiroyuki (94 moves)
68th Meijin-sen, Game 2, 20 2010
Miura Hiroyuki vs Habu Yoshiharu (133 moves)
68th Meijin-sen, Game 3, 6 2010
Habu Yoshiharu vs Miura Hiroyuki (164 moves)
68th Meijin-sen, Game 4, 18 2010
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (119 moves)
81st Kisei-sen, Game 1, 8 2010
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (149 moves)
81st Kisei-sen, Game 2, 18 2010
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (112 moves)
81st Kisei-sen, Game 3, 26 2010
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (78 moves)
58th Oza-sen, Game 1, 9 2010
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (87 moves)
58th Oza-sen, Game 2, 22 2010
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (112 moves)
58th Oza-sen, Game 3, 29 2010
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (94 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 1, 14 2010
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (143 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 2, 26 2010
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (139 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 3, 10 2010
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (140 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 4, 25 2010
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (156 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 5, 1 2010
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (147 moves)
23rd Ryu-O sen, Game 6, 14 2010
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (96 moves)
69th Meijin-sen, Game 1, 7 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (69 moves)
69th Meijin-sen, Game 2, 20 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (92 moves)
69th Meijin-sen, Game 3, 6 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (134 moves)
69th Meijin-sen, Game 4, 17 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (107 moves)
69th Meijin-sen, Game 5, 31 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (171 moves)
69th Meijin-sen, Game 6, 7 2011
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (136 moves)
82nd Kisei-sen, Game 1, 11 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (124 moves)
69th Meijin-sen, Game 7, 21 2011
Habu Yoshiharu vs Fukaura Koichi (59 moves)
82nd Kisei-sen, Game 2, 25 2011
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (227 moves)
82nd Kisei-sen, Replay Game 2, 25 2011
Fukaura Koichi vs Habu Yoshiharu (133 moves)
82nd Kisei-sen, Game 3, 2 2011
Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito (139 moves)
52nd Oi-sen, Game 1, 12 2011
Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu (130 moves)
52nd Oi-sen, Game 2, 26 2011
Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito (118 moves)
52nd Oi-sen, Game 3, 2 2011
Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu (129 moves)
52nd Oi-sen, Game 4, 9 2011
Habu Yoshiharu vs Hirose Akihito (101 moves)
52nd Oi-sen, Game 5, 23 2011
Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu (123 moves)
52nd Oi-sen, Game 6, 29 2011
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (132 moves)
59th Oza-sen, Game 1, 7 2011
Hirose Akihito vs Habu Yoshiharu (117 moves)
52nd Oi-sen, Game 7, 12 2011
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (107 moves)
59th Oza-sen, Game 2, 20 2011
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (148 moves)
59th Oza-sen, Game 3, 27 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (181 moves)
70th Meijin-sen, Game 1, 10 2012 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (151 moves)
70th Meijin-sen, Game 2, 24 2012 (Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (158 moves)
70th Meijin-sen, Game 3, 8 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (144 moves)
70th Meijin-sen, Game 4, 22 2012
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (116 moves)
70th Meijin-sen, Game 5, 31 2012
Habu Yoshiharu vs Nakamura Taichi (142 moves)
83rd Kisei-sen, Game 1, 6 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (107 moves)
70th Meijin-sen, Game 6, 12 2012
Nakamura Taichi vs Habu Yoshiharu (141 moves)
83rd Kisei-sen, Game 2, 23 2012
Habu Yoshiharu vs Nakamura Taichi (126 moves)
83rd Kisei-sen, Game 3, 5 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (81 moves)
53rd Oi-sen, Game 1, 10 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (122 moves)
53rd Oi-sen, Replay Game 1, 11 2012 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (116 moves)
53rd Oi-sen, Game 2, 24 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (118 moves)
53rd Oi-sen, Game 2, 24 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (141 moves)
53rd Oi-sen, Game 3, 1 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (100 moves)
53rd Oi-sen, Game 3, 1 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (144 moves)
53rd Oi-sen, Game 4, 8 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (134 moves)
53rd Oi-sen, Game 5, 22 2012
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (136 moves)
60th Oza-sen, Game 1, 29 2012
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (172 moves)
60th Oza-sen, Game 2, 5 2012
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (122 moves)
60th Oza-sen, Game 3, 19 2012
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (182 moves)
60th Oza-sen, Replay Game 4, 3 2012
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (143 moves)
60th Oza-sen, Game 4, 3 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (119 moves)
71st Meijin-sen, Game 1, 9 2013 (Aigakari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
71st Meijin-sen, Game 2, 23 2013 (Aigakari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (103 moves)
71st Meijin-sen, Game 3, 9 2013 (Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (94 moves)
71st Meijin-sen, Game 4, 21 2013 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (136 moves)
71st Meijin-sen, Game 5, 30 2013 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (112 moves)
84th Kisei-sen, Game 1, 4 2013
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (87 moves)
84th Kisei-sen, Game 2, 22 2013
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (147 moves)
84th Kisei-sen, Game 3, 6 2013
Habu Yoshiharu vs Namekata Hisashi (112 moves)
54th Oi-sen, Game 1, 10 2013
Namekata Hisashi vs Habu Yoshiharu (87 moves)
54th Oi-sen, Game 2, 23 2014
Habu Yoshiharu vs Watanabe Akira (96 moves)
40th Kyo-Sen, Round 1, 21 2015
Watanabe Akira vs Habu Yoshiharu (124 moves)
40th Kyo-Sen, Round 3, 8 2015
Saito Shintaro vs Habu Yoshiharu (110 moves)
88th Kisei sen, Round 3, 1 2017
Habu Yoshiharu vs Sugai Tatsuya (145 moves)
58th Oui sen, Round 1, 5 2017