Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
39th Oi-sen - Game 5
27 1998 - 28 1998
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu