Sato Yasumitsu

佐藤康光

Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
38th Oi-sen, Game 1, 8 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (111 moves)
38th Oi-sen, Game 2, 23 1997
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (129 moves)
38th Oi-sen, Game 3, 5 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
38th Oi-sen, Game 4, 18 1997
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (111 moves)
38th Oi-sen, Game 5, 28 1997
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
47th Osho-sen, Game 1, 8 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (107 moves)
47th Osho-sen, Game 2, 19 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (81 moves)
47th Osho-sen, Game 3, 29 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (99 moves)
47th Osho-sen, Game 4, 9 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (178 moves)
47th Osho-sen, Game 5, 18 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (122 moves)
56th Meijin-sen, Game 1, 9 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (108 moves)
56th Meijin-sen, Game 2, 24 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (104 moves)
56th Meijin-sen, Game 3, 7 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (136 moves)
56th Meijin-sen, Game 4, 19 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (100 moves)
56th Meijin-sen, Game 5, 28 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (162 moves)
56th Meijin-sen, Game 6, 8 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (149 moves)
56th Meijin-sen, Game 7, 17 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (129 moves)
39th Oi-sen, Game 1, 16 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (142 moves)
39th Oi-sen, Game 2, 30 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (158 moves)
39th Oi-sen, Game 3, 6 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (74 moves)
39th Oi-sen, Game 4, 17 1998
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (92 moves)
39th Oi-sen, Game 5, 27 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
39th Oi-sen, Game 6, 3 1998
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (116 moves)
24th Kio-sen, Game 1, 13 1999
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (135 moves)
24th Kio-sen, Game 2, 27 1999
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
24th Kio-sen, Game 3, 8 1999
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (67 moves)
57th Meijin-sen, Game 1, 8 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (82 moves)
57th Meijin-sen, Game 2, 21 1999
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (100 moves)
57th Meijin-sen, Game 3, 6 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (101 moves)
57th Meijin-sen, Game 4, 19 1999
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (90 moves)
57th Meijin-sen, Game 5, 27 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (204 moves)
57th Meijin-sen, Game 6, 7 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (104 moves)
57th Meijin-sen, Game 7, 16 1999
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
49th Osho-sen, Game 1, 8 2000 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (106 moves)
49th Osho-sen, Game 2, 17 2000 (Aigakari)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (118 moves)
49th Osho-sen, Game 3, 26 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (122 moves)
49th Osho-sen, Game 4, 8 2000 (Kakugawari)
Sato Yasumitsu vs Maruyama Tadahisa (125 moves)
58th Meijin-sen, Game 1, 11 2000
Maruyama Tadahisa vs Sato Yasumitsu (86 moves)
58th Meijin-sen, Game 2, 22 2000
Sato Yasumitsu vs Maruyama Tadahisa (100 moves)
58th Meijin-sen, Game 3, 8 2000
Maruyama Tadahisa vs Sato Yasumitsu (117 moves)
58th Meijin-sen, Game 4, 18 2000
Sato Yasumitsu vs Maruyama Tadahisa (92 moves)
58th Meijin-sen, Game 5, 31 2000
Maruyama Tadahisa vs Sato Yasumitsu (116 moves)
58th Meijin-sen, Game 6, 14 2000
Maruyama Tadahisa vs Sato Yasumitsu (144 moves)
58th Meijin-sen, Game 7, 26 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (134 moves)
51st Osho-sen, Game 1, 16 2002 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (125 moves)
51st Osho-sen, Game 2, 25 2002 (Hineribisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (176 moves)
27th Kio-sen, Game 1, 3 2002 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (125 moves)
51st Osho-sen, Game 3, 12 2002 (Gokigen Nakabisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (118 moves)
27th Kio-sen, Game 2, 16 2002 (Yagura)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (171 moves)
51st Osho-sen, Game 4, 20 2002 (Yokofudori Yamazaki style)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (156 moves)
27th Kio-sen, Game 3, 25 2002
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (172 moves)
51st Osho-sen, Game 5, 4 2002 (Hineribisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (122 moves)
27th Kio-sen, Game 4, 8 2002 (Kakugawari Koshikakegin)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (169 moves)
51st Osho-sen, Game 6, 11 2002
Goda Masataka vs Sato Yasumitsu (116 moves)
73rd Kisei-sen, Game 1, 12 2002
Sato Yasumitsu vs Goda Masataka (97 moves)
73rd Kisei-sen, Game 2, 25 2002
Goda Masataka vs Sato Yasumitsu (147 moves)
73rd Kisei-sen, Game 3, 4 2002
Sato Yasumitsu vs Goda Masataka (88 moves)
73rd Kisei-sen, Game 4, 18 2002
Sato Yasumitsu vs Goda Masataka (126 moves)
73rd Kisei-sen, Game 5, 1 2002
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
50th Oza-sen, Game 1, 18 2002 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (74 moves)
50th Oza-sen, Game 2, 1 2002
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (101 moves)
50th Oza-sen, Game 3, 9 2002
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (95 moves)
52nd Osho-sen, Game 1, 15 2003 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (110 moves)
52nd Osho-sen, Game 2, 23 2003 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (136 moves)
52nd Osho-sen, Game 3, 28 2003 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (104 moves)
52nd Osho-sen, Game 4, 12 2003 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Maruyama Tadahisa (116 moves)
74th Kisei-sen, Game 1, 7 2003
Maruyama Tadahisa vs Sato Yasumitsu (85 moves)
74th Kisei-sen, Game 2, 19 2003
Sato Yasumitsu vs Maruyama Tadahisa (90 moves)
74th Kisei-sen, Game 3, 1 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (144 moves)
75th Kisei-sen, Game 1, 17 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (92 moves)
75th Kisei-sen, Replay Game 2, 29 2004
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (72 moves)
75th Kisei-sen, Game 2, 29 2004
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (133 moves)
75th Kisei-sen, Game 3, 7 2004
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (120 moves)
76th Kisei-sen, Game 1, 11 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (88 moves)
76th Kisei-sen, Game 2, 20 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (89 moves)
76th Kisei-sen, Game 3, 5 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (156 moves)
46th Oi-sen, Game 1, 13 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
76th Kisei-sen, Game 4, 18 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (75 moves)
46th Oi-sen, Game 2, 21 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (89 moves)
76th Kisei-sen, Game 5, 26 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (127 moves)
46th Oi-sen, Game 3, 2 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (114 moves)
46th Oi-sen, Game 4, 24 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (166 moves)
53rd Oza-sen, Replay Game 1, 1 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (75 moves)
53rd Oza-sen, Game 1, 1 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (134 moves)
46th Oi-sen, Game 5, 5 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (136 moves)
46th Oi-sen, Game 6, 12 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (144 moves)
53rd Oza-sen, September 16th 2005, 16 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (117 moves)
46th Oi-sen, Game 7, 21 2005
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (135 moves)
53rd Oza-sen, Game 3, 1 2005
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (144 moves)
55th Osho-sen, Game 1, 12 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (187 moves)
55th Osho-sen, Game 2, 19 2006 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (68 moves)
55th Osho-sen, Game 3, 26 2006 (Double Side-Pawn Picker)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (166 moves)
55th Osho-sen, Game 4, 14 2006 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (109 moves)
55th Osho-sen, Game 5, 22 2006 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (124 moves)
55th Osho-sen, Game 6, 6 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (99 moves)
55th Osho-sen, Game 7, 21 2006 (Yonenaga quick attack)
Suzuki Daisuke vs Sato Yasumitsu (63 moves)
77th Kisei-sen, Game 1, 5 2006
Sato Yasumitsu vs Suzuki Daisuke (98 moves)
77th Kisei-sen, Game 2, 20 2006
Suzuki Daisuke vs Sato Yasumitsu (157 moves)
77th Kisei-sen, Game 3, 5 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (93 moves)
47th Oi-sen, Game 1, 12 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
47th Oi-sen, Game 2, 27 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (124 moves)
47th Oi-sen, Game 3, 3 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (113 moves)
47th Oi-sen, Game 4, 22 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (147 moves)
47th Oi-sen, Game 5, 30 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (145 moves)
54th Oza-sen, Game 1, 7 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (130 moves)
47th Oi-sen, Game 6, 12 2006
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (104 moves)
54th Oza-sen, Game 2, 16 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (131 moves)
54th Oza-sen, Game 3, 27 2006
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (112 moves)
19th Ryu-O sen, Game 1, 10 2006
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (163 moves)
19th Ryu-O sen, Game 2, 31 2006
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (143 moves)
19th Ryu-O sen, Game 3, 14 2006
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (98 moves)
19th Ryu-O sen, Game 4, 29 2006
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (147 moves)
19th Ryu-O sen, December 6th and 7th 2006, 6 2006
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (115 moves)
19th Ryu-O sen, Game 6, 13 2006
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (150 moves)
19th Ryu-O sen, Game 7, 20 2006
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (70 moves)
56th Osho-sen, Game 1, 11 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (69 moves)
56th Osho-sen, Replay Game 1, 12 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (108 moves)
56th Osho-sen, Game 2, 18 2007
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
56th Osho-sen, Game 3, 24 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (124 moves)
56th Osho-sen, Game 4, 7 2007
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (151 moves)
32nd Kio-sen, Game 1, 11 2007 (Kakugawari with one tempo loss)
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (208 moves)
56th Osho-sen, Game 5, 15 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (110 moves)
32nd Kio-sen, Game 2, 24 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (100 moves)
56th Osho-sen, Game 6, 6 2007
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (106 moves)
56th Osho-sen, Replay game 6, 7 2007
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (80 moves)
32nd Kio-sen, Game 3, 10 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (112 moves)
56th Osho-sen, Game 7, 19 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (66 moves)
32nd Kio-sen, Game 4, 23 2007
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (106 moves)
32nd Kio-sen, Game 5, 28 2007
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (112 moves)
78th Kisei-sen, Game 1, 9 2007
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (111 moves)
78th Kisei-sen, Game 2, 23 2007
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (127 moves)
78th Kisei-sen, Game 3, 29 2007
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (85 moves)
78th Kisei-sen, Game 4, 6 2007
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (115 moves)
20th Ryu-O sen, Game 1, 16 2007
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (145 moves)
20th Ryu-O sen, Game 2, 31 2007
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (135 moves)
20th Ryu-O sen, Game 3, 13 2007
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (134 moves)
20th Ryu-O sen, Game 4, 21 2007 (Kakugawari)
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (178 moves)
20th Ryu-O sen, Game 5, 28 2007
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (136 moves)
20th Ryu-O sen, Game 6, 12 2007
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (188 moves)
33rd Kio-sen, Game 1, 13 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (134 moves)
33rd Kio-sen, Game 2, 23 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (72 moves)
33rd Kio-sen, Game 3, 8 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (128 moves)
33rd Kio-sen, Game 4, 19 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (120 moves)
33rd Kio-sen, Game 5, 28 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (115 moves)
79th Kisei-sen, Game 1, 11 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (100 moves)
79th Kisei-sen, Game 2, 21 2008
Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu (92 moves)
79th Kisei-sen, Game 3, 2 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (91 moves)
79th Kisei-sen, Game 4, 8 2008
Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu (115 moves)
79th Kisei-sen, Game 5, 18 2008
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (87 moves)
34th Kio-sen, Game 1, 8 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (121 moves)
34th Kio-sen, Game 2, 28 2009 (Sangenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (122 moves)
34th Kio-sen, Game 3, 8 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (143 moves)
34th Kio-sen, Game 4, 18 2009 (Shikenbisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (107 moves)
34th Kio-sen, Game 5, 30 2009 (Nakabisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (144 moves)
35th Kio-sen, Game 1, 5 2010 (Early Bishop exchange against Furibisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (94 moves)
35th Kio-sen, Game 2, 27 2010 (Early Bishop exchange against Furibisha)
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (117 moves)
35th Kio-sen, Game 3, 7 2010 (Quick Ishida Attack)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (153 moves)
35th Kio-sen, Game 4, 19 2010 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (201 moves)
35th Kio-sen, Game 5, 30 2010 (Nakabisha)
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (112 moves)
61st Osho-sen, Game 1, 8 2012
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (125 moves)
61st Osho-sen, Game 2, 26 2012
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (96 moves)
61st Osho-sen, Game 3, 16 2012
Kubo Toshiaki vs Sato Yasumitsu (126 moves)
61st Osho-sen, Game 4, 22 2012
Sato Yasumitsu vs Kubo Toshiaki (110 moves)
61st Osho-sen, Game 5, 8 2012
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (169 moves)
62nd Osho-sen, Game 1, 13 2013
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (122 moves)
62nd Osho-sen, Game 2, 23 2013 (Kakugawari with one tempo loss)
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (118 moves)
62nd Osho-sen, Game 3, 13 2013 (Yokofudori)
Watanabe Akira vs Sato Yasumitsu (138 moves)
62nd Osho-sen, Game 4, 19 2013
Sato Yasumitsu vs Watanabe Akira (169 moves)
62nd Osho-sen, Game 5, 6 2013 (Yagura)