Suzuki Daisuke vs Sato Yasumitsu
77th Kisei-sen - Game 1
5 2006 - 5 2006
Sato Yasumitsu
Suzuki Daisuke