Suzuki Daisuke

鈴木大介

Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (67 moves)
12th Ryu-O sen, Game 1, 14 1999
Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke (120 moves)
12th Ryu-O sen, Game 2, 27 1999
Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (137 moves)
12th Ryu-O sen, Game 3, 4 1999
Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke (155 moves)
12th Ryu-O sen, Game 4, 17 1999
Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (73 moves)
12th Ryu-O sen, Game 5, 25 1999
Suzuki Daisuke vs Sato Yasumitsu (63 moves)
77th Kisei-sen, Game 1, 5 2006
Sato Yasumitsu vs Suzuki Daisuke (98 moves)
77th Kisei-sen, Game 2, 20 2006
Suzuki Daisuke vs Sato Yasumitsu (157 moves)
77th Kisei-sen, Game 3, 5 2006