Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi
12th Ryu-O sen - Game 5
25 1999 - 26 1999
Fujii Takeshi
Suzuki Daisuke