Fujii Takeshi

藤井猛

Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (182 moves)
11th Ryu-o challenger match, Game 3, 14 1998 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (161 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 1, 15 1998 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (108 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 2, 28 1998 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (87 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 3, 5 1998 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (72 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 4, 18 1998 (Shikenbisha)
Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (67 moves)
12th Ryu-O sen, Game 1, 14 1999
Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke (120 moves)
12th Ryu-O sen, Game 2, 27 1999
Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (137 moves)
12th Ryu-O sen, Game 3, 4 1999
Fujii Takeshi vs Suzuki Daisuke (155 moves)
12th Ryu-O sen, Game 4, 17 1999
Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi (73 moves)
12th Ryu-O sen, Game 5, 25 1999
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (117 moves)
48th Oza-sen, Game 1, 29 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (136 moves)
48th Oza-sen, Game 2, 8 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (74 moves)
48th Oza-sen, Game 3, 21 2000
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (117 moves)
48th Oza-sen, Replay Game 3, 21 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (117 moves)
48th Oza-sen, Game 4, 4 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (157 moves)
48th Oza-sen, Game 5, 13 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (80 moves)
13th Ryu-O sen, Game 1, 19 2000 (Sangenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (135 moves)
13th Ryu-O sen, Game 2, 1 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (137 moves)
13th Ryu-O sen, Game 3, 15 2000 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (139 moves)
13th Ryu-O sen, Game 4, 23 2000 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (75 moves)
13th Ryu-O sen, Game 5, 5 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (130 moves)
13th Ryu-O sen, Game 6, 14 2000
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (102 moves)
13th Ryu-O sen, Game 7, 25 2000
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (114 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 1, 16 2001
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (136 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 2, 31 2001
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (82 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 3, 7 2001
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (112 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 4, 20 2001
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (110 moves)
14th Ryu-O Sen, Game 5, 29 2001
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (136 moves)
24th Asahi Open, Game 1, 4 2006
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (130 moves)
24th Asahi Open, Game 2, 19 2006
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (64 moves)
24th Asahi Open, Game 3, 4 2006
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (127 moves)
24th Asahi Open, Game 4, 15 2006
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (78 moves)
58th Oza-sen, Game 1, 9 2010
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (87 moves)
58th Oza-sen, Game 2, 22 2010
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (112 moves)
58th Oza-sen, Game 3, 29 2010
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (81 moves)
53rd Oi-sen, Game 1, 10 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (122 moves)
53rd Oi-sen, Replay Game 1, 11 2012 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (116 moves)
53rd Oi-sen, Game 2, 24 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (118 moves)
53rd Oi-sen, Game 2, 24 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (141 moves)
53rd Oi-sen, Game 3, 1 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (100 moves)
53rd Oi-sen, Game 3, 1 2012
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (144 moves)
53rd Oi-sen, Game 4, 8 2012
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (134 moves)
53rd Oi-sen, Game 5, 22 2012