Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
53rd Oi-sen - Game 1
10 2012 - 11 2012
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu