53rd Oi-sen
10 2012 - 2 2012

Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (82 moves)
Game 1
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (119 moves)
Game 2
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (142 moves)
Game 3
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (145 moves)
Game 4
Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi (135 moves)
Game 5
Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu (123 moves)
Replay Game 1 (Shikenbisha)