Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
53rd Oi-sen - Game 4
8 2012 - 9 2012
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi