Habu Yoshiharu vs Fujii Takeshi
53rd Oi-sen - Game 5
22 2012 - 23 2012
Fujii Takeshi
Habu Yoshiharu