Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
53rd Oi-sen - Replay Game 1
11 2012 - 11 2012
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi