Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
53rd Oi-sen - Game 2
24 2012 - 25 2012
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi