Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
24th Asahi Open - Game 2
19 2006 - 19 2006
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi