Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
53rd Oi-sen, Game 2
24 2012 - 24 2012
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi