Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi
12th Ryu-O sen - Game 1
14 1999 - 15 1999
Fujii Takeshi
Suzuki Daisuke