Suzuki Daisuke vs Fujii Takeshi
12th Ryu-O sen - Game 3
4 1999 - 5 1999
Fujii Takeshi
Suzuki Daisuke