Fujii Takeshi vs Habu Yoshiharu
14th Ryu-O Sen - Game 4
20 2001 - 21 2001
Habu Yoshiharu
Fujii Takeshi