Sato Yasumitsu vs Suzuki Daisuke
77th Kisei-sen - Game 2
20 2006 - 20 2006
Suzuki Daisuke
Sato Yasumitsu