Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
51st Osho-sen - Game 6
11 2002 - 12 2002
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu