Sato Yasumitsu vs Habu Yoshiharu
56th Osho-sen - Game 3
24 2007 - 25 2007
Habu Yoshiharu
Sato Yasumitsu