Habu Yoshiharu vs Sato Yasumitsu
53rd Oza-sen - September 16th 2005
16 2005 - 16 2005
Sato Yasumitsu
Habu Yoshiharu