Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki
75th Kisei-sen - Game 2
29 2004 - 29 2004
Moriuchi Toshiyuki
Sato Yasumitsu