Moriuchi Toshiyuki

森内俊之

Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (99 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 1, 2 1998
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (118 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 2, 16 1998
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (113 moves)
16th Zen Nihon Pro Tournament, Game 3, 1 1998
Maruyama Tadahisa vs Moriuchi Toshiyuki (90 moves)
17th Zen Nihon Pro Tournament, Game 1, 1 1999
Moriuchi Toshiyuki vs Maruyama Tadahisa (91 moves)
17th Zen Nihon Pro Tournament, Game 2, 17 1999
Maruyama Tadahisa vs Moriuchi Toshiyuki (84 moves)
17th Zen Nihon Pro Tournament, Game 3, 29 1999
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (124 moves)
25th Kio-sen, Game 1, 12 2000 (White Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (62 moves)
25th Kio-sen, Game 2, 20 2000
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (108 moves)
25th Kio-sen, Game 3, 11 2000 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (129 moves)
25th Kio-sen, Game 4, 21 2000 (Chuza Yokofudori)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (187 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, March , 23 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (113 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 3 2001 (Chuza Yokofudori)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (189 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 17 2001 (Chuza Yokofudori)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (122 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 23 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (149 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, May 15, 15 2001 (Shikenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Maruyama Tadahisa (88 moves)
60th Meijin-sen, Game 1, 10 2002 (Chuza Yokofudori)
Maruyama Tadahisa vs Moriuchi Toshiyuki (165 moves)
60th Meijin-sen, Game 2, 24 2002
Moriuchi Toshiyuki vs Maruyama Tadahisa (128 moves)
60th Meijin-sen, Game 3, 8 2002
Maruyama Tadahisa vs Moriuchi Toshiyuki (93 moves)
60th Meijin-sen, Game 4, 16 2002
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (93 moves)
61st Meijin-sen, Game 1, 17 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (114 moves)
61st Meijin-sen, Game 2, 24 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (71 moves)
61st Meijin-sen, Game 3, 7 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (71 moves)
61st Meijin-sen, Game 4, 19 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (83 moves)
61st Meijin-sen, Replay Game 4, 19 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (131 moves)
16th Ryu-O sen, Game 1, 21 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (104 moves)
16th Ryu-O sen, Game 2, 4 2003
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (95 moves)
16th Ryu-O sen, Game 3, 12 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (122 moves)
16th Ryu-O sen, Game 4, 26 2003
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (66 moves)
53rd Osho-sen, Game 1, 14 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (90 moves)
53rd Osho-sen, Game 2, 29 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (93 moves)
53rd Osho-sen, Replay Game 2, 30 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (139 moves)
53rd Osho-sen, Game 3, 18 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (94 moves)
53rd Osho-sen, Game 4, 25 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (119 moves)
53rd Osho-sen, Game 5, 8 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
53rd Osho-sen, Game 6, 15 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (86 moves)
62nd Meijin-sen, Game 1, 13 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (92 moves)
62nd Meijin-sen, Game 2, 26 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (90 moves)
62nd Meijin-sen, Game 3, 12 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (103 moves)
62nd Meijin-sen, Game 4, 19 2004
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (145 moves)
62nd Meijin-sen, Game 5, 3 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (95 moves)
62nd Meijin-sen, Game 6, 10 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (144 moves)
75th Kisei-sen, Game 1, 17 2004
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (72 moves)
75th Kisei-sen, Game 2, 29 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (92 moves)
75th Kisei-sen, Replay Game 2, 29 2004
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (133 moves)
75th Kisei-sen, Game 3, 7 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (76 moves)
52nd Oza-sen, Game 1, 2 2004 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (135 moves)
52nd Oza-sen, Game 2, 14 2004 (Nakabisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (122 moves)
52nd Oza-sen, Game 3, 5 2004 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (105 moves)
52nd Oza-sen, Game 4, 13 2004 (Chuza Yokofudori)
Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki (96 moves)
17th Ryu-O sen, Game 1, 19 2004 (Quick Attack Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (73 moves)
17th Ryu-O sen, Game 2, 4 2004
Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki (124 moves)
17th Ryu-O sen, Game 3, 17 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (96 moves)
17th Ryu-O sen, Game 4, 24 2004
Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki (77 moves)
17th Ryu-O sen, Game 5, 7 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (134 moves)
17th Ryu-O sen, Game 6, 15 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (96 moves)
17th Ryu-O sen, Game 7, 27 2004
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (155 moves)
54th Osho-sen, Game 1, 11 2005 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (95 moves)
54th Osho-sen, Game 2, 18 2005 (Sangenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (83 moves)
54th Osho-sen, Game 3, 27 2005 (Ai-Furibisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (86 moves)
54th Osho-sen, Game 4, 9 2005 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (108 moves)
63rd Meijin-sen, Game 1, 12 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (108 moves)
63rd Meijin-sen, Game 2, 25 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (155 moves)
63rd Meijin-sen, Game 3, 12 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (88 moves)
63rd Meijin-sen, Game 4, 23 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (70 moves)
63rd Meijin-sen, Game 5, 2 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (129 moves)
63rd Meijin-sen, Game 6, 14 2005
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
63rd Meijin-sen, Game 7, 23 2005
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (167 moves)
31st Kio-sen, February 4th 2006, 4 2006 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (132 moves)
31st Kio-sen, Game 2, 11 2006 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (140 moves)
31st Kio-sen, Game 3, 26 2006
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (118 moves)
31st Kio-sen, Game 4, 11 2006 (Kakugawari)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (125 moves)
64th Meijin-sen, Game 1, 11 2006 (Kakugawari with one tempo loss)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (111 moves)
64th Meijin-sen, Game 2, 25 2006 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (145 moves)
64th Meijin-sen, Game 3, 11 2006 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (142 moves)
64th Meijin-sen, Game 4, 18 2006 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (127 moves)
64th Meijin-sen, Game 5, 1 2006
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (136 moves)
64th Meijin-sen, Game 6, 15 2006
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (151 moves)
32nd Kio-sen, Game 1, 11 2007 (Kakugawari with one tempo loss)
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (110 moves)
32nd Kio-sen, Game 2, 24 2007
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (80 moves)
32nd Kio-sen, Game 3, 10 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (66 moves)
32nd Kio-sen, Game 4, 23 2007
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (106 moves)
32nd Kio-sen, Game 5, 28 2007
Goda Masataka vs Moriuchi Toshiyuki (120 moves)
65th Meijin-sen, Game 1, 10 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Goda Masataka (135 moves)
65th Meijin-sen, Game 2, 24 2007
Goda Masataka vs Moriuchi Toshiyuki (97 moves)
65th Meijin-sen, Game 3, 7 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Goda Masataka (104 moves)
65th Meijin-sen, Game 4, 17 2007
Goda Masataka vs Moriuchi Toshiyuki (99 moves)
65th Meijin-sen, Game 5, 30 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Goda Masataka (141 moves)
65th Meijin-sen, Game 6, 14 2007
Goda Masataka vs Moriuchi Toshiyuki (159 moves)
65th Meijin-sen, Game 7, 28 2007
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (131 moves)
66th Meijin-sen, Game 1, 8 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (112 moves)
66th Meijin-sen, Game 2, 22 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (165 moves)
66th Meijin-sen, Game 3, 8 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (96 moves)
66th Meijin-sen, Game 4, 20 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
66th Meijin-sen, Game 5, 5 2008
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (106 moves)
66th Meijin-sen, Game 6, 16 2008
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (127 moves)
22nd Ryu-O sen, Game 1, 14 2009
Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki (142 moves)
22nd Ryu-O sen, Game 2, 28 2009
Moriuchi Toshiyuki vs Watanabe Akira (105 moves)
22nd Ryu-O sen, Game 3, 10 2009
Watanabe Akira vs Moriuchi Toshiyuki (94 moves)
22nd Ryu-O sen, Game 4, 25 2009
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (96 moves)
69th Meijin-sen, Game 1, 7 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (69 moves)
69th Meijin-sen, Game 2, 20 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (92 moves)
69th Meijin-sen, Game 3, 6 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (134 moves)
69th Meijin-sen, Game 4, 17 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (107 moves)
69th Meijin-sen, Game 5, 31 2011
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (171 moves)
69th Meijin-sen, Game 6, 7 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (124 moves)
69th Meijin-sen, Game 7, 21 2011
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (181 moves)
70th Meijin-sen, Game 1, 10 2012 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (151 moves)
70th Meijin-sen, Game 2, 24 2012 (Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (158 moves)
70th Meijin-sen, Game 3, 8 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (144 moves)
70th Meijin-sen, Game 4, 22 2012
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (116 moves)
70th Meijin-sen, Game 5, 31 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (107 moves)
70th Meijin-sen, Game 6, 12 2012
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (119 moves)
71st Meijin-sen, Game 1, 9 2013 (Aigakari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (110 moves)
71st Meijin-sen, Game 2, 23 2013 (Aigakari)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (103 moves)
71st Meijin-sen, Game 3, 9 2013 (Kakugawari)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (94 moves)
71st Meijin-sen, Game 4, 21 2013 (Yagura)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (136 moves)
71st Meijin-sen, Game 5, 30 2013 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Sota Fujii (94 moves)
67th NHK Cup Tournament, 3 2017