Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
31st Kio-sen - Game 3
26 2006 - 26 2006
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu