31st Kio-sen
4 2006 - 11 2006

Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (168 moves)
February 4th 2006 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (133 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki (141 moves)
Game 3
Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu (119 moves)
Game 4 (Kakugawari)