Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
31st Kio-sen - Game 4
11 2006 - 11 2006
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki