Habu Yoshiharu vs Moriuchi Toshiyuki
31st Kio-sen - February 4th 2006
4 2006 - 4 2006
Moriuchi Toshiyuki
Habu Yoshiharu