Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
69th Meijin-sen - Game 7
21 2011 - 22 2011
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki