Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji
64th Meijin-sen - Game 2
25 2006 - 26 2006
Tanigawa Koji
Moriuchi Toshiyuki