Tanigawa Koji

谷川浩司

Tanigawa Koji vs Makoto Nakahara (175 moves)
25th 10-Dan League, 8 1986
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (100 moves)
55th Meijin-sen, Game 1, 10 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (80 moves)
55th Meijin-sen, Game 2, 26 1997
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (70 moves)
55th Meijin-sen, Game 3, 7 1997
Tanigawa Koji vs Morishita Taku (122 moves)
15th Zen Nihon Pro Tournament, Game 4, 13 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (103 moves)
55th Meijin-sen, Game 4, 19 1997
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (103 moves)
55th Meijin-sen, Game 5, 29 1997
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (125 moves)
55th Meijin-sen, Game 6, 10 1997
Sanada Keiichi vs Tanigawa Koji (149 moves)
10th Ryu-O sen, Game 1, 16 1997
Tanigawa Koji vs Sanada Keiichi (132 moves)
10th Ryu-O sen, Game 2, 28 1997
Sanada Keiichi vs Tanigawa Koji (115 moves)
10th Ryu-O sen, Game 3, 6 1997
Tanigawa Koji vs Sanada Keiichi (138 moves)
10th Ryu-O sen, Game 4, 18 1997
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (122 moves)
56th Meijin-sen, Game 1, 9 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (108 moves)
56th Meijin-sen, Game 2, 24 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (104 moves)
56th Meijin-sen, Game 3, 7 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (136 moves)
56th Meijin-sen, Game 4, 19 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (100 moves)
56th Meijin-sen, Game 5, 28 1998
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (162 moves)
56th Meijin-sen, Game 6, 8 1998
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (149 moves)
56th Meijin-sen, Game 7, 17 1998
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (123 moves)
46th Oza-sen, Game 1, 10 1998
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (104 moves)
46th Oza-sen, Game 2, 21 1998
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (128 moves)
46th Oza-sen, Game 3, 30 1998
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (125 moves)
46th Oza-sen, Game 4, 6 1998
Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (161 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 1, 15 1998 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (93 moves)
46th Oza-sen, Game 5, 23 1998
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (108 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 2, 28 1998 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Fujii Takeshi (87 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 3, 5 1998 (Shikenbisha)
Fujii Takeshi vs Tanigawa Koji (72 moves)
11th Ryu-O-sen, Game 4, 18 1998 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (67 moves)
57th Meijin-sen, Game 1, 8 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (82 moves)
57th Meijin-sen, Game 2, 21 1999
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (100 moves)
57th Meijin-sen, Game 3, 6 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (101 moves)
57th Meijin-sen, Game 4, 19 1999
Tanigawa Koji vs Sato Yasumitsu (90 moves)
57th Meijin-sen, Game 5, 27 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (204 moves)
57th Meijin-sen, Game 6, 7 1999
Tanigawa Koji vs Goda Masataka (100 moves)
70th Kisei-sen, Game 1, 12 1999
Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji (104 moves)
57th Meijin-sen, Game 7, 16 1999
Goda Masataka vs Tanigawa Koji (91 moves)
70th Kisei-sen, Game 2, 23 1999
Tanigawa Koji vs Goda Masataka (74 moves)
70th Kisei-sen, Game 3, 7 1999
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (95 moves)
40th Oi-sen, Game 1, 13 1999
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (74 moves)
40th Oi-sen, Game 2, 22 1999
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (67 moves)
40th Oi-sen, Game 3, 5 1999
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (106 moves)
40th Oi-sen, Game 4, 17 1999
Okazaki Hiroshi vs Tanigawa Koji (95 moves)
18th Zen Nihon Pro Tournament, Game 1, 5 2000
Tanigawa Koji vs Okazaki Hiroshi (108 moves)
18th Zen Nihon Pro Tournament, Game 2, 18 2000
Okazaki Hiroshi vs Tanigawa Koji (87 moves)
18th Zen Nihon Pro Tournament, Game 3, 27 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (114 moves)
71st Kisei-sen, Game 1, 9 2000 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (99 moves)
71st Kisei-sen, Game 2, 24 2000 (White Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (133 moves)
71st Kisei-sen, Game 3, 6 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (84 moves)
41st Oi-sen, Game 1, 10 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (103 moves)
71st Kisei-sen, Game 4, 18 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (110 moves)
41st Oi-sen, Game 2, 26 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (91 moves)
71st Kisei-sen, Game 5, 31 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (126 moves)
41st Oi-sen, Game 4, 2 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (118 moves)
41st Oi-sen, Game 3, 8 2000
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (114 moves)
41st Oi-sen, Game 5, 4 2000 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (72 moves)
41st Oi-sen, Game 6, 13 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (115 moves)
41st Oi-sen, Game 7, 25 2000
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (121 moves)
50th Osho-sen, Game 1, 9 2001 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (130 moves)
50th Osho-sen, Game 2, 18 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (178 moves)
50th Osho-sen, Game 3, 29 2001 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (161 moves)
50th Osho-sen, Game 4, 8 2001
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (139 moves)
50th Osho-sen, Game 5, 19 2001 (Shikenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (187 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, March , 23 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (113 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 3 2001 (Chuza Yokofudori)
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (134 moves)
59th Meijin-sen, 59th Meijin-sen Game 1 , 12 2001 (Shikenbisha)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (189 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 17 2001 (Chuza Yokofudori)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (122 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, April , 23 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (100 moves)
59th Meijin-sen, 59th Meijin-sen Game 2 , 26 2001 (Chuza Yokofudori)
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (69 moves)
59th Meijin-sen, 59th Meijin-sen Game 3 , 8 2001
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (88 moves)
59th Meijin-sen, 59th Meijin-sen Replay Game 3 , 8 2001 (Kakugawari)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (149 moves)
19th Zen Nihon Pro Tournament, May 15, 15 2001 (Shikenbisha)
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (117 moves)
59th Meijin-sen, Game 4 , 18 2001 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (136 moves)
59th Meijin-sen, Game 5, 31 2001 (Kakugawari)
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (136 moves)
59th Meijin-sen, 59th Meijin-sen Game 6 , 11 2001 (Yokofudori Yamazaki style)
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (117 moves)
59th Meijin-sen, Game 7, 21 2001 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (105 moves)
43rd Oi-sen, Game 1, 12 2002 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (145 moves)
43rd Oi-sen, Game 2, 23 2002 (Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (147 moves)
43rd Oi-sen, Game 3, 6 2002 (Yagura)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (143 moves)
43rd Oi-sen, Game 4, 19 2002 (Kakugawari)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (55 moves)
43rd Oi-sen, Game 5, 28 2002
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (161 moves)
43rd Oi-sen, Replay Game 5, 28 2002
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (106 moves)
29th Kio-sen, Game 2, 22 2003 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (135 moves)
44th Oi-sen, Game 1, 15 2003 (Ai-Furibisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (118 moves)
44th Oi-sen, Game 2, 29 2003 (Climbing Silver)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (151 moves)
44th Oi-sen, Game 3, 6 2003
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (173 moves)
44th Oi-sen, Game 4, 26 2003
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (127 moves)
44th Oi-sen, Game 5, 8 2003
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (135 moves)
29th Kio-sen, Game 1, 8 2004 (Aigakari)
Tanigawa Koji vs Maruyama Tadahisa (103 moves)
29th Kio-sen, Game 3, 29 2004
Maruyama Tadahisa vs Tanigawa Koji (96 moves)
29th Kio-sen, Game 4, 20 2004
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (139 moves)
45th Oi-sen, Game 1, 16 2004 (Quick Ishida Attack)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (84 moves)
45th Oi-sen, Game 2, 27 2004
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (98 moves)
45th Oi-sen, Game 3, 4 2004
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (102 moves)
45th Oi-sen, Game 4, 25 2004
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (127 moves)
45th Oi-sen, Game 5, 7 2004 (Kakugawari with one tempo loss)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (87 moves)
30th Kio-sen, Game 1, 4 2005
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (110 moves)
30th Kio-sen, Game 2, 19 2005
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (116 moves)
30th Kio-sen, Game 3, 25 2005
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (125 moves)
64th Meijin-sen, Game 1, 11 2006 (Kakugawari with one tempo loss)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (111 moves)
64th Meijin-sen, Game 2, 25 2006 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (145 moves)
64th Meijin-sen, Game 3, 11 2006 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (142 moves)
64th Meijin-sen, Game 4, 18 2006 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (127 moves)
64th Meijin-sen, Game 5, 1 2006
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (136 moves)
64th Meijin-sen, Game 6, 15 2006