Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
40th Oi-sen - Game 2
22 1999 - 23 1999
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu