50th Osho-sen
9 2001 - 20 2001

Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (122 moves)
Game 1 (Chuza Yokofudori)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (131 moves)
Game 2 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (179 moves)
Game 3 (Shikenbisha)
Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji (162 moves)
Game 4
Tanigawa Koji vs Habu Yoshiharu (140 moves)
Game 5 (Shikenbisha)