Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
50th Osho-sen - Game 2
18 2001 - 19 2001
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu