Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
46th Oza-sen - Game 3
30 1998 - 30 1998
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu