Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
55th Meijin-sen - Game 2
26 1997 - 27 1997
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu