Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
56th Meijin-sen - Game 2
24 1998 - 25 1998
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu