Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
57th Meijin-sen - Game 2
21 1999 - 22 1999
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu