Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
30th Kio-sen - Game 2
19 2005 - 19 2005
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu