Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji
64th Meijin-sen - Game 4
18 2006 - 19 2006
Tanigawa Koji
Moriuchi Toshiyuki