64th Meijin-sen
11 2006 - 16 2006

Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (126 moves)
Game 1 (Kakugawari with one tempo loss)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (112 moves)
Game 2 (Gokigen Nakabisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (146 moves)
Game 3 (Yagura)
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (143 moves)
Game 4 (Shikenbisha)
Tanigawa Koji vs Moriuchi Toshiyuki (128 moves)
Game 5
Moriuchi Toshiyuki vs Tanigawa Koji (137 moves)
Game 6