Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
56th Meijin-sen - Game 4
19 1998 - 20 1998
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu