Sato Yasumitsu vs Tanigawa Koji
57th Meijin-sen - Game 4
19 1999 - 20 1999
Tanigawa Koji
Sato Yasumitsu