Habu Yoshiharu vs Tanigawa Koji
40th Oi-sen - Game 4
17 1999 - 18 1999
Tanigawa Koji
Habu Yoshiharu