Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu
75th Kisei-sen - Replay Game 2
29 2004 - 29 2004
Sato Yasumitsu
Moriuchi Toshiyuki