Moriuchi Toshiyuki vs Habu Yoshiharu
70th Meijin-sen - Game 1
10 2012 - 11 2012
Habu Yoshiharu
Moriuchi Toshiyuki