32nd Kio-sen
11 2007 - 28 2007

Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (152 moves)
Game 1 (Kakugawari with one tempo loss)
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (111 moves)
Game 2
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (81 moves)
Game 3
Moriuchi Toshiyuki vs Sato Yasumitsu (67 moves)
Game 4
Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki (107 moves)
Game 5