Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki
32nd Kio-sen - Game 3
10 2007 - 10 2007
Moriuchi Toshiyuki
Sato Yasumitsu