Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki
32nd Kio-sen - Game 1
11 2007 - 11 2007
Moriuchi Toshiyuki
Sato Yasumitsu