Sato Yasumitsu vs Moriuchi Toshiyuki
32nd Kio-sen - Game 5
28 2007 - 28 2007
Moriuchi Toshiyuki
Sato Yasumitsu